Winvoorwaarden - Jan

Winvoorwaarden

Artikel 1 Algemeen
Op ieder promotioneel kansspel (hierna ‘kansspel’) dat wordt aangeboden door Jan Pannenkoeken B.V. (hierna: “Jan Pannenkoeken”) zijn deze spelvoorwaarden (hierna: de “Voorwaarden”) van toepassing.
Iedere deelnemer wordt geacht deze Voorwaarden te lezen voordat hij/zij meedoet. Door deel te nemen aan een door Jan Pannenkoeken aangeboden kansspel accepteert de deelnemer deze Voorwaarden.

Artikel 2 Deelname
Deelname aan een kansspel vindt plaats door de oplossing online achter te laten inclusief emailadres. Jan Pannenkoeken kan in geen enkel geval verantwoordelijk worden gesteld voor de opgave van een verkeerd, e-mailadres dat leidt naar een verkeerd of onbekend adres van de deelnemer.

Artikel 3 Deelnameduur- en frequentie
Een deelnemer kan meedoen aan een kansspel vanaf het moment dat het wordt aangeboden tot de bij het kansspel vermelde einddatum of dag.

Artikel 4 Deelnemer
Deelname is alleen mogelijk als de deelnemer op het moment van deelname ten minste 18 jaar oud is en een vaste woon- en verblijfplaats in Nederland heeft. Is een deelnemer aan een kansspel jonger dan 18 jaar, dan dient deze toestemming van zijn ouder of voogd te hebben om te mogen deelnemen aan het betreffende kansspel. Er kan om schriftelijke bevestiging van deze toestemming gevraagd worden. Indien hierom gevraagd wordt, is de deelnemer verplicht om een kopie van zijn/haar legitimatiebewijs te overleggen.
Uitgesloten van deelname zijn medewerkers van Jan Pannenkoeken of partners van voornoemde medewerkers. Alsmede eventuele participanten ten aanzien van het kansspel (waaronder begrepen adverteerders, sponsors en producenten).

Artikel 5 Deelnamekosten
Er zijn geen communicatiekosten verbonden aan deelname.

Artikel 6 Prijs
Bij ieder kansspel zal worden aangegeven welke en hoeveel prijzen er te winnen zijn. De kleur van de prijs kan afwijken van de afbeelding. Een te winnen prijs is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar aan andere rechtspersonen. Een prijs is niet inwisselbaar voor geld, andere goederen en/of andere diensten. Bij weigering of niet-aanvaarding van de prijs of de aan de prijs verbonden Voorwaarden, zal de prijs niet worden uitgekeerd. 
Een prijs wordt ter beschikking gesteld conform de status waarin deze op het moment van verzending of terbeschikkingstelling verkeert. Voor eventuele zichtbare of onzichtbare gebreken of enige andere schade aan een prijs is Jan Pannenkoeken niet aansprakelijk. Jan Pannenkoeken is niet aansprakelijk voor het niet of gebrekkig functioneren van de prijs en verleent derhalve geen garantie op de te verstrekken prijs. Jan Pannenkoeken is niet verantwoordelijk voor eventuele gebreken van post- of verzendingsbedrijven (bijvoorbeeld vertraging, staking, beschadiging of verlies) bij levering van de prijzen. Gebruik van de ter beschikking gestelde prijzen is voor rekening en risico van de winnaar.
De afhandeling van de levering van de prijzen gebeurt door Jan Pannenkoeken, door de adverteerder/sponsor of een andere daartoe aangestelde derde. Indien de prijs bestaat uit toegangskaarten voor concerten, films, sportwedstrijden of gelijksoortige dan wel andersoortige evenementen, kan er bij afgelasting geen aanspraak gemaakt worden op enige vorm van compensatie. De winnaar kan tot uiterlijk drie maanden na bekendmaking aanspraak maken op uitreiking van de prijs. Na deze periode vervalt de aanspraak op de prijs automatisch. Jan Pannenkoeken is niet aansprakelijk wanneer een dienst niet naar wens verloopt en/of de dienst anders is dan verwacht. De prijswinnaar zal ontevredenheid over een dienst ten alle tijden moeten uiten naar de aanbieder van de prijs. Jan Pannenkoeken houdt zich het recht voor om prijzen niet uit te keren of te wijzigen indien prijzen om welke reden dan ook, niet uitgekeerd kunnen worden (bijvoorbeeld in het geval van faillissement van een aanbieder van de prijs).

Artikel 7 Winnaars
De winnaars zullen per telefoon of per mail bericht ontvangen van het winnen van de prijs op het door de deelnemer opgegeven adres of telefoonnummer. Mits aan alle Voorwaarden is voldaan zal binnen enkele weken de gewonnen prijs per post aan de winnaar worden toegezonden c.q. overhandigd. Indien de winnaar de gewonnen prijs niet binnen een maand accepteert, vervalt zijn/haar recht op afgifte en vervalt de prijs. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

Artikel 8 Kansspelbelasting
De verantwoordelijkheid voor de eventueel af te dragen kansspelbelasting op de gewonnen prijs ligt bij de prijswinnaar.

Artikel 9 Privacy
De gegevens die nodig zijn voor deelname worden niet verkocht of aan derden verstrekt tenzij daar toestemming voor is gegeven. De gegevens die in het kader van de kansspelen van deelnemers worden verkregen, worden behandeld conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Artikel 10 Aansprakelijkheid
Jan Pannenkoeken besteedt de grootst mogelijke zorg aan de organisatie van een kansspel. Desondanks is het mogelijk dat de verstrekte informatie onvolledig of onjuist is. Eventuele druk, spel-, zet-, of andere fouten op openbaar gemaakt materiaal, van welke aard dan ook, kunnen Jan Pannenkoeken niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor Jan Pannenkoeken in het leven roepen. Jan Pannenkoeken kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige uit het kansspel voortvloeiende schade of voor enige schade veroorzaakt dan wel voortvloeiend uit de door Jan Pannenkoeken uit te keren prijzen. Indien een prijs wordt uitgereikt dan wel verzonden aan iemand die de prijs opeist door zich wederrechtelijk voor te doen als de rechtmatige winnaar, dan wordt de hierdoor geleden schade op deze persoon verhaald.

Artikel 11 Wijzigingen
Jan Pannenkoeken behoudt zich het recht voor om het kansspel op elke door Jan Pannenkoeken gekozen moment te beëindigen, dan wel de algemene Voorwaarden te wijzigen. In geval van aanpassing van de algemene Voorwaarden, zal bij de nieuwe algemene Voorwaarden de ingangsdatum worden vermeld.

Artikel 12 Bijzondere Voorwaarden
Voor elk kansspel kunnen aanvullende of afwijkende Voorwaarden van toepassing zijn. Deze worden dan vermeld bij het betreffende kansspel.

Artikel 13 Gedragscode Promotionele Kansspelen
Jan Pannenkoeken handelt in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen.

Artikel 14 Toepasselijk recht
Op de door Jan Pannenkoeken aangeboden kansspelen is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 15 Contact
Eventuele vragen, klachten of opmerkingen over de kansspelen kunnen aan Jan Pannenkoeken gericht worden:
Jan Pannenkoeken B.V.
Baanhoek 186
3361GN Sliedrecht
0184 444800
jan@janpannenkoeken.nl